Trao Đổi Thu Mua

Trao Đổi Thu Mua

 

 

 

 

 

VƯƠNG KHANG Motor ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ ᴍᴜᴀ ᴛʀᴀᴏ ᴆᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏ̀ɴɢ xᴇ ᴛᴜ̛̀ 300ᴄᴄ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ 

ᴅᴜᴄᴀᴛɪ - ᴍᴠ ᴀɢᴜsᴛᴀ: ᴍᴏɴsᴛᴇʀ, ʜʏᴘᴇʀᴍᴏᴛᴀʀᴅ,  ᴍᴜʟᴛɪsᴛʀᴀᴅᴀ, ᴘᴀɴɪɢᴀʟᴇ, ʀɪᴠᴀʟᴇ, ʙʀᴜᴛᴀʟᴇ,...
ʜᴀʀʟᴇʏ ᴅᴀᴠɪᴅsᴏɴ: ɪʀᴏɴ, sᴛʀᴇᴇᴛ ɢʟɪᴅᴇ, ғᴀᴛ ʙᴏʏ, ʙʀᴇᴀᴋᴏᴜᴛ, ғᴏʀᴛʏ-ᴇɪɢʜᴛ,...  
ᴋᴀᴡᴀsᴀᴋɪ - ʜᴏɴᴅᴀ - ʏᴀᴍᴀʜᴀ: Z800, Z1000, ᴄʙ, ᴄʙʀ, ᴄʙʀʀ, ʀ, ᴍᴛ,...
ʙᴍᴡ: ɢ310ʀ, ʀ ɴɪɴᴇ ᴛ, ɢs, ɢsᴀ, s1000ʀ, s1000ʀʀ, ...
ᴆᴀ̣̆ᴛ ʙɪᴇ̣̂ᴛ: xᴇ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ́ ʙᴀ́ɴ <=> ᴆᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴜᴀ 

ᴍᴜᴀ ɴʜᴀɴʜ ɢᴏ̣ɴ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ
ᴄᴏ́ ᴄᴏғғᴇᴇ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ

Yêu Cầu Của Xe
xᴇ ʜǫᴄɴ - ᴛʟʜǫ - ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄʜᴜ̉ 
ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ sᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ
xᴇ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴇ́ ɴɢᴀ̃ ᴆᴀ̂ᴍ ᴆᴜ̣ɴɢ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ

        Nhắn Tin Trực Tiếp Qua Fanpage - FB                 
    Vương Khang Mua Bán Xe Uy Tín             

Vương Khang

Liên Lạc Qua Số Điện Thoại
ʜᴏᴛʟɪɴᴇ - ᴢᴀʟᴏ - ɪᴍᴇss   
0933333385 <=> 093333323

Website Của Chúng Tôi
www.vuongkhangmotor.com

 

Bài viết khác
0
Zalo
Hotline